logo
   

Opis kontraktu

1.Informacje ogólne

1.1

Rodzaj warunków umowy

Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem FIDIC

1.2

Lokalizacja Kontraktu

Droga wojewódzka nr 667

1.3

Nazwa Kontraktu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka- Biała Piska

1.4

Opis Kontraktu

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska od km 0+000 do km 27+993,47.
Parametry techniczne zaprojektowanej drogi:
-klasa techniczna -G
-prędkość miarodajna - 80km/h
-prędkość projektowana - 50km/h
-szerokość korony drogi - 9,0 m
-szerokość jezdni w przekroju drogowym- 6,00m
-szerokość jezdni w przekroju ulicznym- 7,0m
-szerokość poboczy gruntowych- 2x1,5m
-szerokość poboczy na odcinku barier- 2,0m

Na odcinkach przejść przez miejscowości zaprojektowanoelementy uspokojenia ruchu. Na początku trasy w miejscowości Nowa Wieś Ełcka oraz na końcu trasy w Białej Piskiej zaprojektowano przebudowę właczeń drogi wojewódzkiej nr 667 do dróg krajowych. W km 9+552 w Kosinowie zlikwidowano niefunkcjonującą pętlę autobusową. W km 17+900 w Drygałach zaprojektowano parking dla postoju dwóch autobusów, dwóch samochodów ciężarowych i 10 samochodów osobowych wyposażony w stanowisko do kontroli pojazdów ciężarowych. Na odcinku przejścia przez Drygały zaprojektowano przebudowę wszystkich skrzyżowań ulic dochodzących do DW nr 667. W Sulimach skorygowano oś drogi i zaprojektowano normatywne zatoki autobusowe. W Białej Piskiej zmieniono oś drogi, skorygowano geometrię skrzyżowań oraz geometrię istniejacego azylu i przejścia dla pieszych.

Przedmiot przedsięwzięcia obejmuje:
- roboty ziemne,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty drogowe (podbudowy i nawierzchnie),
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kolidujących z układem drogowym podziemnych
i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu:

  • energetycznych,

  • teletechnicznych,

  • wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

  • gazowych,

- zagospodarowanie terenów zielonych.
Informacje szczegółowe:
Długośc trasy- 27,99 km
Zdjęcie humusu- 6195,61m3
Roboty ziemne:
Wykopy- 50075,91 m3
Nasypy z materiałów z wykopu- 34 538,25m3
Nasypy z ukopu-6907,65m3
Podbudowy:
- koryto gr 20cm- 26 526,94m2
- koryto gr 10 cm- 34 406 m2
- koryto na zatokach autobusowych- 4003,2 m2
- koryto gr. 20cm na ciągu pieszo- rowerowym- 4116,84 m2
Podbudowa z betonu asf (AC WMS 22):
- gr. 10cm- 12 965,5 m3
- gr.7 cm - 3 806,39 m3
Warstwa wyrównawcza(AC WMS 20/30) gr 3-12 cm - 3270,32m3
Warstwa wiążąca (AC WMS 16 20/30)
-gr. 6 cm- 182 260 m2
-gr. 7 cm- 660m2
-gr. 5 cm-2868m2
-gr. 4 cm-5904,6m2
Warstwa ścieralna (AC 50/70)
-gr.5cm- 136 833 m2
-gr.4cm- 2868m2
-gr.4cm-5904,6m2
Warstwa ścieralna SMA gr. 5cm- 46 087m2
Asfalt lany gr. 3 cm- 3675,75m2
Przepusty rurowe jednootworowe z rur HDPE śr. 50 cm- 1584 m
Chodniki z kostki bet. brukowej gr. 8cm- 19255,7 m2
Zatoki autobsowe z kostki gr. 8cm- 3336m2
Stanowisko do wożenia pojazdów
Zieleń drogowa
Kanalizacja deszczowa w Białej Piskiej, w gminie Ełk i gminie Prostki
Obiekty mostowe:
MD-01 w km 13+618,46 na rzece Święcek: stalowa konstrukcja Multi PLATE mp 200VB12 w kształcie łuku niskoprofilowego i oparta na żelbetowym fundamencie o rozpiętości 7,04m, wys. 2,78m, dł dołem 18,39 , dł górą 13,02m
MD-02 w km 24+701,25 na rzece Dąbrówka: stalowa konstrukcja Multi PLATE mp 200VB12 w kształcie łuku niskoprofilowego i oparta na żelbetowym fundamencie o rozpiętości 7,04m, wys. 2,78m, dł dołem 18,39 , dł górą 13,02m
MD-03 w km25+988,29 na rzece Konopka: stalowa konstrukcja Multi PLATE mp 200VB12 w kształcie łuku niskoprofilowego i oparta na żelbetowym fundamencie o rozpiętości 7,04m, wys. 2,78m, dł dołem 18,39 , dł górą 13,02m
MD-04 w km 27+455,07 na rzece Białce:blacha spiralnie karbowana HELCOR PA HCPA-38, rozpiętość:3,14m, wys. 2,27m, dł dołem 19,33m, dł górą 15,99m

1.5

Zamawiający

Województwo Warmińsko- Mazurskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul.Pstrowskiego 28b 10-602 Olsztyn

1.6

Projektant

OCSC sp. z o.o. ul.Targowa 24, 03-733 Warszawa,
mgr inż. Jerzy Przybyłowicz

1.7

Cena Kontraktowa

70 343 655,87 PLN brutto

1.8

Czas na ukończenie

31.08.2013

1.9

Okres Zgłaszania Wad

60 miesięcy od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego
( wydania świadectwa Przejęcia)-

1.10

Data Podpisania Kontraktu na roboty

22.12.2011

1.11

Kierownik Projektu

mgr inż. Barbara Pieczyńska

1.12

Nadzór Inwestorski

Lafrentz- Polska sp z o.o. ul. Zbąszyńska 29 60-359 Poznań

1.13

Inżynier Kontraktu

Inżynier Kontraktu - Krystyna Bednarczyk

2. Wykonawca

2.1

Wykonawca

KONSORCJUM
Wiodący Partner Konsorcjum :
Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe sp. z o.o.
12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
Gajewo 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego sp. z o.o.
18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO sp. z o.o.
14-100 Ostróda ul. Nadrzeczna 5
Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych sp. z o.o.
11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 40

2.2

Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Wykonawcy: mgr inż. Krzysztof Targoński

2.3

Podwykonawcy

Nie zgłoszono

Wymagana Kontraktem

Przewidywana

Faktyczna

3.1

Data przedłożenia harmonogramu

7 dni przed datą rozpoczęcia


29.12.2011-harmonogram ogólny
21.02.2012 harmonogram rzeczowy
24.02.2012- harmonogram finansowy

3.2

Data aktualizacji harmonogramuNie aktualizowano

3.3

Data Przekazania Placu Budowy

14 dni od daty podpisania umowy


29.12.2011

3.4

Rozpoczęcie robót

Nie później niż 28 dni od podpisania umowy


09.01.2012

3.5.

Zakończenie robót

max 28 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później do końca 02.201431.08.2013 
atelier A3 2012